Ligji i Emigracionit dhe Ligji Penal janë të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin. Një akuzë, një pranim i një krimi, një kërkesë, ose një dënim mund të kenë ndikim të rëndë në statusin e një emigranti. Kjo mund të ketë pasoja të rënda, shpesh rezultuar në ndalimin e detyrueshëm, largimin ose ndalimin përgjithmonë të kthimit në Shtetet e Bashkuara. Një emigrant, që përballon çështje penale të ndonjë lloji, duhet të konsultohet me një avokat të emigracionit, përveç marrjes së një avokati kompetent për mbrojtje penale.

Ne shpesh ndihmojmë klientët tanë me të mëposhtmet:

  • Konsultim mbi Pasojat e Emigracionit të Krimeve
  • Analizë dhe ndihmë për avokatët e mbrojtjes penale mbi marrëveshjet e kërkesës dhe negociatat me prokurorët
  • Trajnime të Emigracionit për anëtarët e Stafit të Mbrojtjes Penale
  • Shërbime të Dëshmitarëve Ekspertë në raste penale dhe në dëgjimet Habeas për të anuluar fajësitë e padobishme të detyruara dhe për të shpjeguar pasojat e emigracionit të kërkesës/së hyrë.