Përpunimi konsullor është procedura e aplikimit për një vizë emigrante (kartë të gjelbër) përmes një Ambasade ose Konsullate të SHBA-së në një shtet të huaj. Ne kemi përvojë të gjerë në depozitimin e rasteve të procesimit konsullor, përfshirë depozitimin e rasteve të tilla me lehtësime të papranueshmërisë, si pasojë e problemeve të mëparshme penale të emigrantëve ose shkeljeve të mëparshme të emigracionit.

Ne ndihmojmë gjithashtu klientët tanë me procesimin konsullor të rasteve të emigracionit në bazë të punës, si dhe përgatitjen dhe depozitimin e lehtësimeve të papranueshmërisë kur kërkohet.

Gjithashtu ndihmojmë klientët tanë me të mëposhtmen:

  • Përgatitja dhe Depozitimi i Aplikacioneve të NVC dhe të Procesimit Konsullor
  • Përgatitja për Intervistë në Postat Konsullorë
  • Përgatitja për Ardhjen në SHBA dhe Inspektimet në Pikat e Hyrjes