Rezidentët e përhershëm ose mbajtësit e “kartës së gjelbër” mund të jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndalohet votimi në zgjedhjet amerikane ose shërbyerja në një gjykatë. Ka disa mënyra për të marrë rezidencë të përhershme si: përmes familjes ose punësimit; si një imigrant special; përmes statusit të refugjatit ose azilit; si viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore, viktimë e krimit, ose viktimë të keqtrajtimit; si dhe përmes lotarisë së vizave të diversitetit ose përmes regjistrimit.

Një kartë e gjelbër mund të lëshohet për 2 vjet (si një kartë gjelbër me kushte) dhe një peticion për të hequr kushtet e qëndrimit duhet të dorëzohet brenda 90 ditëve nga skadimi i kartës. Gjithashtu mund të lëshohet për 10 vjet dhe duhet të rinovohet para skadimit të saj. Ndërsa karta mund të skadojë, statusi i rezidentit të përhershëm vetë nuk “skadon”.

Problemet me Humbjen dhe Braktisjen e Rezidencës së Përhershme:

Statusi i rezidentit të përhershëm mund të humbasë vullnetarisht kur një rezident i përhershëm nuk dëshiron më të jetojë përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara. Në atë rast, ai mund të dorëzojë vullnetarisht “kartën e gjelbër” duke nënshkruar një formular për të “hequr dorë” nga statusi para një oficeri konsullor të SHBA-së, ose para një oficeri të emigracionit në një port hyrjeje (p.sh. Aeroport). Shpesh ndihmojmë klientët tanë te Konsullatat/ Ambasadat përkatëse të SHBA-së me heqjen vullnetare të kartës së gjelbër, dhe në marrjen e një vize B1/B2 në vend të saj.

Statusi i rezidentit të përhershëm gjithashtu mund të humbë përmes braktisjes. Rezidentët e ligjshëm të përhershëm nuk duhet të qëndrojnë jashtë Shteteve të Bashkuara për një periudhë prej më shumë se 180 ditëve të njëpasnjëshme. Nëse qëndrojnë jashtë vendit për një vit ose më shumë, ka një supozim të braktisjes së statusit të tyre të rezidentit të përhershëm.

Rezidenca e përhershme mund të humbë në bazë të shkeljeve të emigracionit, përfshirë komisionin ose dënimin e disa veprave penale.

Shpesh, shumica e problemeve me humbjen/braktisjen e statusit të kartës së gjelbër, përfshirë çështjet penale të caktuara, lindin kur dikush kthehet në SHBA pas udhëtimeve ndërkombëtare, ose duke dorëzuar një aplikim të parakohshëm për rinovimin e kartës së gjelbër ose një aplikim për shtetësi. Nëse keni ndonjë çështje ose shqetësim, duhet të konsultoheni me një avokat para se të dorëzoni ndonjë nga aplikacionet tek USCIS.

Përveç Aplikacioneve për Rezidencë të Përhershme, ndihmojmë klientët tanë me:

  • Peticionet për të Hequr Kushtet mbi Qëndrimin
  • Aplikacionet për të Rinovuar/Zëvendësuar Kartën e Rezidencës së Përhershme
  • Aplikacionet për Lejen e Rikthimit
  • Dorëzimin e një Regjistri të Braktisjes së Statusit të Rezidentit të Ligjshëm me Konsullatat/Ambasadat e SHBA-së dhe marrjen e një vize vizituesi B1/B2 në vend të saj
  • Përfaqësimin në Procedurat e Heqjes që lindin nga çështjet me braktisjen dhe kryerjen e krimeve të caktuara